Dodatok k zadaniu zákazky ( bod 12 – lehota predkladania cenových ponúk skrátená na 28.4.2015 )

na verejné obstarávanie tovarov podľa §9 ods.9 v zmysle novely č.28/2013 a č. 95/2013 k Zákonu č.  25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Obstarávateľ:

VEGUM a.s. Dolné Vestenice

Popis zákazky:

1. Predmet obstarávania:
 Predmetom zákazky je nákup   prietokomeru DeltaFlowC a indikátora k priemtokomeru DeltaFlowC v rámci aktivity 2.1 – Výskum aplikačného potenciálu IT v riadení procesov v gumárenskom priemysle ; pre projekt : Výskum aplikačného potenciálu obnoviteľných a recyklovaných materiálov a informačných technológii v gumárenskom priemysle
 
2. Špecifikácia ( opis ) požiadavky a množstvo:


1. Prietokomer DeltaFlowC – 2 ks

2. Indikátor k prietokomeru DeltaFlowC – 1 ks

3. Predmet zákazky ( uviesť, či ide o tovar, službu, práce alebo potraviny ): 


a) (uviesť číslo CPV) Slovník obstarávania www.uvo.gov.sk

CPV 31681410-0

4. Technické požiadavky:
(napríklad: výkon, kvalita, rozmery, parametre a pod.)

Konkrétny produkt


5. Požiadavky na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, technickej spôsobilosti

alebo odbornej spôsobilosti, zabezpečenie kvality a/alebo environmentálneho manažérstvo:
(napríklad: STN, ISO, certifikát výrobku, opis technického vybavenia a pod.)


6. Požadovaná lehota dodania predmetu ( v dňoch, resp. mesačne alebo štvrťročne):
do 5.6.2015


7. Určenie predpokladanej hodnoty zákazky ( § 5 ) v EUR bez DPH :

Prietokomer – 920,-eur bez DPH za 1 ks x 2 ks = 1 840,-eur bez DPH

Indikátor k prietokomeru – 630,- eur bez DPH za 1 ks

8. Predpokladaná doba trvania obchodného vzťahu a spôsob jeho uzatvorenia:

do 5.6.2015

9. Kritérium: najnižšia cena

10. Elektronická aukcia: nie

11. Cenovú ponuku predložiť:
a) e-mailom na e- mailovú adresu:  belanec@vegum.sk


12. Lehota predkladania cenových ponúk: do  28.4.2015

Kontaktná osoba / odbor, meno a priezvisko /: Belanec Viktor , Ing. Franek Vladislav

V Dolných Vesteniciach, dňa: 21.4.2015
Dodatok č. 1 k zadaniu zákazky , bod č. 12  ( predĺžená lehota predkladania cenových ponúk )

podľa §9 ods. 9

v zmysle novely č.28/2013 a č. 95/2013 k Zákonu č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní)

Obstarávateľ:
VEGUM a.s.
Popis zákazky:

1. Predmet obstarávania: Predmetom zákazky je nákup čerpadla CVM 3-3 v rámci aktivity 2.1 – Výskum aplikačného potenciálu IT v riadení procesov v gumárenskom priemysle ; pre projekt : Výskum aplikačného potenciálu obnoviteľných a recyklovaných materiálov a informačných technológii v gumárenskom priemysle

 

2. Špecifikácia ( opis ) požiadavky a množstvo:
čerpadlo CMV 3-3 , počet 6 ks

3. Predmet zákazky ( uviesť, či ide o tovar, službu, práce alebo potraviny ): 

Služby
a) (uviesť číslo CPV) Slovník obstarávania www.uvo.gov.sk

CPV 31681410-0

4. Technické požiadavky:
(napríklad: výkon, kvalita, rozmery, parametre a pod.)

Konkrétny produkt


5. Požiadavky na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, technickej spôsobilosti

alebo odbornej spôsobilosti, zabezpečenie kvality a/alebo environmentálneho manažérstvo:
(napríklad: STN, ISO, certifikát výrobku, opis technického vybavenia a pod.)

6. Požadovaná lehota dodania predmetu ( v dňoch, resp. mesačne alebo štvrťročne):
20.2.2014

7. Určenie predpokladanej hodnoty zákazky ( § 5 ) v EUR bez DPH :

2 160,- eur bez DPH ; 360,-eur /ks

8. Predpokladaná doba trvania obchodného vzťahu a spôsob jeho uzatvorenia:
do 20.2.2014


9. Kritérium: najnižšia cena


10. Elektronická aukcia: nie

11. Cenovú ponuku predložiť:
a) e-mailom na e- mailovú adresu: spetko@vegum.sk ; belanec@vegum.sk


12. Lehota predkladania cenových ponúk: predĺžená lehota  do 10.1.2014

Kontaktná osoba / odbor, meno a priezvisko /: Belanec Viktor , Špeťko Ľubomír

V Dolných Vesteniciach, dňa: 30.12.2013

admin