DODATOK

K Rámcovej dohode o poskytnutí meraní a testov

Uzavretej podľa ust. § 45 a § 64 zákona č. 25/2006 Z.z. a § 269 odst. 2 Obchodného zákonníka

Za účelom realizácie PROJEKTU č. 26220220173

Názov projektu: Výskum aplikačného potenciálu obnoviteľných a recyklovaných materiálov 

                             a informačných technológií v gumárenskom priemysle

Zmluvné strany:

Dodávateľ: Slovenská technická univerzita v Bratislave

                     Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

                     Radlinského 9, 812 37 Bratislava 1

                     Zastúpená : Prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc., dekan FCHPT STU

                     Kontaktná osoba: Prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.

                     Bankové spojenie: Štátna pokladnica , Bratislava

                     Číslo účtu: 7000081498/8180

                     IČO: 00397687

                     IČ pre DPH: SK 2020845255

 

Objednávateľ: VEGUM a.s., Gumárenská 337

                         972 23 Dolné Vestenice

                         Zastúpená: Doc. RNDr. Jozef Trnovec, CSc. , predseda predstavenstva

                         IČO: 44 141 211

                         IČ pre DPH: AK 2022609655

                         Registrácia: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín

                                              Oddiel Sa, vložka č. 10529/R

 
 
I.
 

Zmluvné strany uvedené v záhlaví Dodatku uzavreli dňa 24.4.2014 Rámcovú dohodu o poskytnutí meraní a testov, ktorej predmetom je „ Vykonanie fyzikálno-mechanických a analytických testov elastomérnych zmesí a ich komponentov.

  

II.

V bode 3. Termín a miesto plnenia predmetu činnosti sa zmluvné strany dohodli, že Rámcová dohoda je uzavretá na dobu určitú do termínu 31.12.2014.

 

Týmto DODATKOM sa zmluvné strany dohodli, že doba trvania zmluvného vzťahu sa predlžuje do termínu 30.06.2015.

 

V ostatných častiach zostáva znenie Rámcovej dohody o poskytnutí meraní a testov v pôvodnom znení.

Tento DODATOK tvorí neoddeliteľnú súčasť Rámcovej dohody o poskytnutí meraní a testov zo dňa 24.04.2014.

 

Dolné Vestenice, dňa 10.12.2014

 

Objednávateľ:                                                            Dodávateľ:

VEGUM a.s.                                                                 FCHPT STU v Bratislave

Doc. RNDr. Jozef Trnovec, CSc.                              Prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc.  

Predseda predstavenstva                                        dekan fakultyobr_fck/file/Dodatok k dohode.pdf


                 Rámcová dohoda o poskytnutí meraní a testov

uzavretá v zmysle ust. § 45 a § 64 Zákona č.25/2006 Z.z. a § 269 ods.2Obchodného zákonníka

                                         za účelom realizácie PROJEKTU Č. 26220220173

Názov projektu : Výskum aplikačného potenciálu obnoviteľných a recyklovaných materiálov
                              a informačných technológií v gumárenskom priemysle.

1.Zmluvné strany:

1.1 Dodávateľ: Slovenská technická univerzita v Bratislave
                            Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
                            Radlinského 9, 812 37 Bratislava 1
                            Zastúpená: Prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc, dekan FCHPT STU
                            Kontaktná osoba: Prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
                            Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava
                            Číslo účtu: 7000081498/8180
                            IČO: 00397687
                            IČ pre DPH: SK 2020845255

1.2 Objednávateľ: VEGUM a. s., Gumárenská 337, 972 23 Dolné Vestenice
                                  Zastúpená: Doc. RNDr. Jozef Trnovec, CSc., predseda predstavenstva
                                  IČO: 44 141 211
                                  IČ pre DPH : SK 2022609655
                                  Registrácie: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín
                                  Oddiel Sa, Vložka číslo 10529/R

2. Predmet činnosti:
          „Vykonanie fyzikálno-mechanických a analytických testov elastomérnych zmesí a ich
                                                                         komponentov“


2.1 Predmetom zákazky je vykonávanie spektroskopických, reologických a fyzikálnych skúšok,
       ako aj skúšok starnutia gumárenských zmesí a ich komponentov na týždennej báze. Typy
       jednotlivých skúšok sú uvedené v prílohe č. 1 rámcovej dohody.

3. Termín a miesto realizácie predmetu činnosti

3.1 Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2014
3.2 Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať vyššie uvedené činnosti v priestoroch sídla svojho podnikania,
      resp. v sídle verejného obstarávateľa.

4. Cena za vykonávané služby

4.1 Cena za vykonávané služby je dohodnutá na maximálne 30 000.- EUR bez DPH. Cena za
       jednotlivé analýzy a skúšky je uvedená v prílohe č.1 rámcovej dohody.
4.2 Platnosť rámcovej dohody zaniká aj vtedy ak súčet cien objednaných a dodaných plnení z tejto
       rámcovej dohody dosiahne celkovú hodnotu 30000.- EUR bez DPH (36000.- s DPH).
4.3 Dodávateľ na základe vykonaných meraní a skúšok vystaví objednávateľovi faktúru vždy do
       5- teho pracovného dňa nasledujúceho mesiaca. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo
       dňa jej doručenia.

5. Práva a povinnosti objednávateľa

5.1 Objednávateľ je povinný poskytnúť dodávateľovi objednávku s vymedzením typu skúšok, potrebné
       testované materiály, informácie a komplexné podklady pre to, aby dodávateľ mohol vykonávať
       práce dohodnuté v tejto zmluve
5.2 Objednávateľ je povinný na požiadanie dodávateľa v nevyhnutnom rozsahu spolupôsobiť
       pri zabezpečovaní predmetu zmluvy.
5.3 Zamestnanci objednávateľa, s ktorými bude pri výkone svojej práce dodávateľ
       spolupracovať, sú povinní mu poskytovať potrebnú súčinnosť pri výkone jeho práce.

6. Práva a povinnosti dodávateľa

6.1 Dodávateľ je povinný poskytovať práce v dohodnutom rozsahu , čase a kvalite. Dodávateľ sa
       zaväzuje vykonať analytické skúšky v čase do 10 pracovných dní od dňa dodania vzoriek
       s výnimkou skúšok, ktoré svojou povahou vyžadujú dlhší čas (napr. skúšky starnutia).
6.2 Dodávateľ sa zaväzuje na základe písomnej objednávky predloženej objednávateľom dodať
       merania a skúšky za cenu uvedenú v prílohe č.1 rámcovej dohody (Návrh na plnenie kritérií)
       a zaslať výsledky skúšok verejnému obstarávateľovi prostredníctvom e-mailu.
6.3 Dodávateľ sa zaväzuje, že obchodné, výrobné alebo technické informácie, resp. iné
       informácie, s ktorými bude dodávateľ oboznámený v priebehu platnosti tejto zmluvy
       a taktiež materiály, ktoré mu budú objednávateľom poskytnuté k výkonu jeho práce sú
       predmetom obchodného tajomstva podľa ust. § 17 Obchod. Zákonníka a nebudú zo strany
       dodávateľa použité na akýkoľvek iný než zmluvný účel a nebudú oznámené tretím
       osobám. Dodávateľ sa zaväzuje, že podnikne všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečil,
       že nijaká tretia strana nezíska dôverné informácie. Obmedzenie bude platiť aj po
       ukončení zmluvného vzťahu po dobu 3 rokov.
6.4 Podklady všetkého druhu, ktoré budú poskytnuté dodávateľovi na výkon jeho práce
       zostávajú vlastníctvom objednávateľa. Nesmú byť použité pre iné než zmluvne dohodnuté
       účely.
6.5 Dodávateľ berie na vedomie, že VEGUM a.s. sa riadi systémom environmentálneho
       manažérstva kvality a manažérstva BOZP podľa ISO 14001 a OHSAS 18001 a preto sa
       dodávateľ zaväzuje dodržiavať všetky právne požiadavky vyplývajúce z predpisov na
       zaistenie ochrany životného prostredia a BOZP.

7. Záverečné ustanovenia

7.1 Ak prijímateľ obstaráva tovary, služby alebo práce vo výške nad 5 000,00 € bez DPH je povinný
       s úspešným uchádzačom uzavrieť písomnú zmluvu na dodanie tovarov/prác/služieb, ktorá bude
       upravovať vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán a zahŕňať povinnosť dodávateľa strpieť
       výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom/prácami/službami,
       kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami
       v zmysle článku 12 týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
7.2 Rámcová dohoda je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých každá strana dostane po dve
      vyhotovenia.
7.3 Zmeny a doplnky rámcovej dohody je možné robiť len písomne vo forme dodatkov k rámcovej
      dohode, ktoré sa po podpísaní oprávnenými zástupcami obidvoch účastníkov dohody stávajú jej
       nedeliteľnou súčasťou.
7.4 Rámcová dohoda podlieha povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv
       vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
       prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7.5 Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch
       zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv
       vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom č.40/1964 Zb. Občiansky
      zákonník v znení neskorších predpisov.
7.6 Platnosť rámcovej dohody zaniká dňom 31.12.2014, resp. aj pred uplynutím tejto doby vtedy, ak
       súčet cien objednaných a dodaných plnení z tejto rámcovej dohody dosiahne celkovú hodnotu
       30000.- EUR bez DPH (36000.- s DPH) v zmysle bodu 3.2. tejto dohody..
7.7 Zmluvné strany zhodne prehlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že obsahu rámcovej dohody
       porozumeli a text zmluvy je im jasný, zrozumiteľný a určitý.

Dolné Vestenice, dňa: 24.4.2014                                            Bratislava, dňa:  29.04.2014


Objednávateľ:                                                                                 Dodávateľ:
VEGUM a.s.                                                                                     FCHPT STU v Bratislave
Doc. RNDr. Jozef Trnovec, CSc.                                                  Prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc..
predseda predstavenstva                                                            dekan fakulty
Príloha č. 1 Rámcovej dohody
 

                                                      Zoznam a ceny skúšok

 
Číslo kritéria
                      Názov skúšky
       Jednotková cena merania v EUR

bez DPH       výška DPH       vrátane DPH

 
1.

Analýza funkčných skupín organických látok ATR, DRIFT, fotoakustic.det.(PAS) v oblasti 7000 – 400 cm-¹ absorpčnou spektroskopiou

30,00                    6,00                        36,00
 
2.

Analýza zloženia a nehomogenít v gumárskych zmesiach z hľadiska chemického zloženia

35,00                     7,00                        42,00      
 
3.

Absorpčné spektrá kvapalných a tuhých látok, transmisné, reflexné a difúzne reflexné spektrá)

25,00                      5,00                       30,00

 
4.

Kvalitatívna a kvantitatívna analýza v roztoku  i tuhej fáze, (transmisný a reflexný mód)

45,00                      9,00                       54,00    

 
5.

Stanovenie zloženia neznámych zlúčenín

a zložiek kombináciou plynovej chromatografie

a hmotnostnej spektroskopie

45,00                      9,00                       54,00
6.

Stanovenie sieťovej hustoty vulkanizátov

30,00                      6,00                       36,00 

7.

Stanovenie charakteru väzieb vo vulkanizátoch

55,00                    11,00                       66,00
 
8.

Meranie a hodnotenie tokových kriviek kaučukov a gumárskych zmesí pri rôznych teplotách a rôznych šmykových rýchlostiach

30,00                      6,00                       36,00

 
9.

Vyhodnotenie vulkanizačných charakteristík, dynamicko-mechanických vlastností v šmyku, resp. Paynevho efektu

25,00                      5,00                       30,00

 
10.

Reologické merania tekutín v závislosti na šmykovom napätí a čase vysokoviskóznych (kónus-rovina), resp. nízkoviskóznych (valec-valec) materiálov

25,00                       5,00                      30,00

11.

Termické vlastnosti polymérov, kryštalinita

28,00                        5,60                     33,60

12.

Termomechanické vlastnosti

25,00                        5,00                     30,00

13.

Stanovenie termickej stability polymérov na vzduchu

30,00                        6,00                     36,00      

14.

Stanovenie termickej stability polymérov v inertnej atmosfére

35,00                        7,00                     42,00    

15.

Zrýchlené svetelné starnutie umelým denným svetlom (D 50), resp. UV-A ,B,C svetlom

40,00                        8,00                     48,00

16.

Stanovenie povrchovej energie tuhých látok, zmáčanie rozličnými kvapalinami

25,00                        5,00                     30,00
 

 
 


admin