Zadanie zákazky na verejné obstarávanie tovarov podľa §9 ods.9 v zmysle novely č.28/2013 a č. 95/2013 k Zákonu č.  25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Obstarávateľ:
VEGUM a.s. Dolné Vestenice

Popis zákazky:
1. Predmet obstarávania:

Predmetom zákazky je nákup   prietokomeru DeltaFlowC a indikátora k priemtokomeru DeltaFlowC v rámci aktivity 2.1 – Výskum aplikačného potenciálu IT v riadení procesov v gumárenskom priemysle ; pre projekt : Výskum aplikačného potenciálu obnoviteľných a recyklovaných materiálov a informačných technológii v gumárenskom priemysle


2. Špecifikácia ( opis ) požiadavky a množstvo:


1. Prietokomer DeltaFlowC – 2 ks

2. Indikátor k prietokomeru DeltaFlowC – 1 ks

3. Predmet zákazky ( uviesť, či ide o tovar, službu, práce alebo potraviny ): 


a) (uviesť číslo CPV) Slovník obstarávania www.uvo.gov.sk

CPV 31681410-0

4. Technické požiadavky:
(napríklad: výkon, kvalita, rozmery, parametre a pod.)

Konkrétny produkt


5. Požiadavky na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, technickej spôsobilosti

alebo odbornej spôsobilosti, zabezpečenie kvality a/alebo environmentálneho manažérstvo:
(napríklad: STN, ISO, certifikát výrobku, opis technického vybavenia a pod.)


6. Požadovaná lehota dodania predmetu ( v dňoch, resp. mesačne alebo štvrťročne):
do 5.6.2015


7. Určenie predpokladanej hodnoty zákazky ( § 5 ) v EUR bez DPH :

Prietokomer – 920,-eur bez DPH za 1 ks x 2 ks = 1 840,-eur bez DPH

Indikátor k prietokomeru – 630,- eur bez DPH za 1 ks

8. Predpokladaná doba trvania obchodného vzťahu a spôsob jeho uzatvorenia:

do 5.6.2015


9. Kritérium: najnižšia cena


10. Elektronická aukcia: nie

11. Cenovú ponuku predložiť:
a) e-mailom na e- mailovú adresu:  belanec@vegum.sk


12. Lehota predkladania cenových ponúk: do  30.4.2015

Kontaktná osoba / odbor, meno a priezvisko /: Belanec Viktor , Ing. Franek Vladislav

V Dolných Vesteniciach, dňa: 15.4.2015


Zadanie zákazky podľa §9 ods.9 v profile verejného obstarávateľa na verejné služby pre Vegum a.s. so zameraním na skúšky v xenoteste podľa normy FIAT 50451 metóda A , dĺžka expozície 250 hodín, na vzorkách profilov č. 1, č.2 a č. 3 .

 

Zákazky podľa §9 ods. 9

v zmysle novely č.28/2013 a č. 95/2013 k Zákonu č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní)

 
Obstarávateľ:
VEGUM a.s. Dolné Vestenice
Popis zákazky:
1. Predmet obstarávania: 
 

Predmetom zákazky sú služby so zameraním na skúšky na xenoteste podľa normy FIAT 50451metóda A, dĺžka expozície 250 hodín, na vzorkách profilov: č. 1, č. 2 a č. 3.   v rámci aktivity 1.2 – pre projekt : Výskum aplikačného potenciálu obnoviteľných a recyklovaných materiálov a informačných technológii v gumárenskom priemysle

 

Skúška podľa noriem : EN ISO 105-A02 je : no cracks; breaks nor pitting. Color decay : Degree 4.

 
2. Špecifikácia ( opis ) požiadavky a množstvo:


Skúšky na xenoteste podľa normy FIAT 50451metóda A, dĺžka expozície 250 hodín, na vzorkách profilov: č. 1, č. 2 a č. 3.  

3. Predmet zákazky ( uviesť, či ide o tovar, službu, práce alebo potraviny ): 

Služby
a) (uviesť číslo CPV) Slovník obstarávania www.uvo.gov.sk

71600000-4 Služby v oblasti technického skúšania technickej analýzy, technického poradenstva

 
 

4. Technické požiadavky:
(napríklad: výkon, kvalita, rozmery, parametre a pod.)

Požadujeme vzorky po exponovaní vrátiť naspäť, a po prevedení skúšok vystavenia protokolu  


5. Požiadavky na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, technickej spôsobilosti

alebo odbornej spôsobilosti, zabezpečenie kvality a/alebo environmentálneho manažérstvo:
(napríklad: STN, ISO, certifikát výrobku, opis technického vybavenia a pod.)

akreditované laboratórium

6. Požadovaná lehota dodania predmetu ( v dňoch, resp. mesačne alebo štvrťročne):

Na základe objednávok podľa potreby. Maximálna doba trvania skúšky 6 týždňov od objednávky.

 


7. Určenie predpokladanej hodnoty zákazky ( § 5 ) v EUR bez DPH :

Vzorka č. 1 – 500,- eur / skúška ( 250 hod. )

Vzorka č. 2 - 500,- eur / skúška ( 250 hod. )

Vzorka č. 3 – 500,-eur / skúška ( 250 hod. )

Náklady na výkon skúšok expozície v dobe 750 hodín = 1 500,-eur

 

8. Predpokladaná doba trvania obchodného vzťahu a spôsob jeho uzatvorenia:

Vystavenie objednávky – do 20.12.2014

Trvanie obchodného vzťahu – do 28.2.2015


9. Kritérium: najnižšia cena


10. Elektronická aukcia: nie

11. Cenovú ponuku predložiť:
a) e-mailom na e- mailovú adresu: matuscinova:@vegum.sk


12. Lehota predkladania cenových ponúk: do 12.12.2014

Kontaktná osoba / odbor, meno a priezvisko /: Ing. Matuščinová Zuzana


V Dolných Vesteniciach, dňa: 21.11.2014
Zadanie zákazky na verejné obstarávanie tovarov podľa §9 ods.9 v zmysle novely č.28/2013 a č. 95/2013 k Zákonu č.  25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 
Obstarávateľ:
VEGUM a.s. Dolné Vestenice

Popis zákazky:

1. Predmet obstarávania: Predmetom zákazky je nákup RIADIACEHO SYSTÉMU SIEMENS  v rámci aktivity 2.1 – Výskum aplikačného potenciálu IT v riadení procesov v gumárenskom priemysle  pre projekt : Výskum aplikačného potenciálu obnoviteľných a recyklovaných materiálov a informačných technológii v gumárenskom priemysle

 
2. Špecifikácia ( opis ) požiadavky a množstvo:


RIADIACI SYSTÉM SIEMENS :

1. SIMATIC DP , IM 151-8 PN/DP CPU pre ET200S, 192 KB pracovná pamäť 3x PROFINET, MMC 1 ks

2. SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD F, S7-300/C7/ET 200, 3,3 V NFLASH, 512 KBYTES 1 ks

3. SIMATIC DP, napájací modul PM-E, pre ET 200S, 24V DC , s diagnostikou 1 ks

4. SIMATIC DP, digitálny vstupný modul pre ET 200S, 8 Dl štandard 24V DC, 15mm šírka, 1 balík 3 ks

5. SIMATIC DP, elektronický modul pre ET 200S, sériové rozhranie 1 ks

6. SIMATIC SP, DP MASTER rozhranie pre IM 151-7 CPU   1 ks

7. 6ES7193-4CD30-0AA0 , terminálový modul , svorky, pripojnica AUX1 s pripojením na svorky 1 ks

8. 5 univerzálnych terminálových modulov TM-E 15C26-A1 pre elektr. Modul ET 200S, 1 balík    1 ks

3. Predmet zákazky ( uviesť, či ide o tovar, službu, práce alebo potraviny ): 

Služby
a) (uviesť číslo CPV) Slovník obstarávania www.uvo.gov.sk

48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy

4. Technické požiadavky:
(napríklad: výkon, kvalita, rozmery, parametre a pod.)

Konkrétny produkt


5. Požiadavky na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, technickej spôsobilosti

alebo odbornej spôsobilosti, zabezpečenie kvality a/alebo environmentálneho manažérstvo:
(napríklad: STN, ISO, certifikát výrobku, opis technického vybavenia a pod.)


6. Požadovaná lehota dodania predmetu ( v dňoch, resp. mesačne alebo štvrťročne):

do 28.2.2015

7. Určenie predpokladanej hodnoty zákazky ( § 5 ) v EUR bez DPH :

položka 1 – 500,- eur bez DPH v počte 1 ks = 500,- eur spolu

Položka 2 – 137,- eur bez DPH v počte 1 ks = 137,- eur spolu

Položka 3 – 10,- eur bez DPH v počte 1 ks = 10,- eur spolu

Položka 4 – 31,- eur bez DPH v počte 3 ks = 93,- eur spolu

Položka 5 – 252,-eur bez DPH v počte 1 ks = 252,- eur spolu

Položka 6 – 333,- eur bez DPH v počte 1 ks = 333,- eur spolu

Položka 7 – 7,-eur bez DPH v počte 1 ks = 7,-eur spolu

Položka 8 – 38,- eur bez DPH v počte 1 ks = 38,- eur spolu

Celková cena riadiaceho systému SIEMENS : 1 370,- eur

8. Predpokladaná doba trvania obchodného vzťahu a spôsob jeho uzatvorenia:

Do 16.12.2014 – výhodná cenová ponuka

Do 16.1.2015 – objednávka
Do 28.2..2105 – fakturácia

9. Kritérium: najnižšia cena
10. Elektronická aukcia: nie

11. Cenovú ponuku predložiť:
a) e-mailom na e- mailovú adresu:  noska@vegum.sk

12. Lehota predkladania cenových ponúk: do  16.12.2014

Kontaktná osoba / odbor, meno a priezvisko /: Ing. Zdenko Noska,

V Dolných Vesteniciach, dňa: 2.12.2014


Zadanie zákazky na verejné obstarávanie tovarov podľa §9 ods.9 v zmysle novely č.28/2013 a č. 95/2013 k Zákonu č.  25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Zákazky podľa §9 ods. 9

v zmysle novely č.28/2013 a č. 95/2013 k Zákonu č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní)

Obstarávateľ:

VEGUM a.s. Dolné Vestenice

Popis zákazky:

1. Predmet obstarávania:
 
 Predmetom zákazky je nákup :

ELEKTOMOTOR S PREVODOVKOU WMI 130 i=30 PAM 112 B5/B14 s motorom 4kW /1400 ot.

 

 v rámci aktivity 2.1 – Výskum aplikačného potenciálu IT v riadení procesov v gumárenskom priemysle ; pre projekt : Výskum aplikačného potenciálu obnoviteľných a recyklovaných materiálov a informačných technológii v gumárenskom priemysle

 

2. Špecifikácia ( opis ) požiadavky a množstvo:

ELEKTROMOTOR S PREVODOVKOU WMI 130 i=30 PAM B5/B14 s motorom 4kW / 1400 ot.

3. Predmet zákazky ( uviesť, či ide o tovar, službu, práce alebo potraviny ): 

TOVAR


a) (uviesť číslo CPV) Slovník obstarávania www.uvo.gov.sk

CPV 31681410-0

4. Technické požiadavky:
(napríklad: výkon, kvalita, rozmery, parametre a pod.)

Konkrétny produkt


5. Požiadavky na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, technickej spôsobilosti

alebo odbornej spôsobilosti, zabezpečenie kvality a/alebo environmentálneho manažérstvo:
(napríklad: STN, ISO, certifikát výrobku, opis technického vybavenia a pod.)


6. Požadovaná lehota dodania predmetu ( v dňoch, resp. mesačne alebo štvrťročne):
október 2014


7. Určenie predpokladanej hodnoty zákazky ( § 5 ) v EUR bez DPH :

1 150,- eur bez DPH/ 1 ks elektromotora s prevodovkou


8. Kritérium: najnižšia cena


9. Elektronická aukcia: nie

11. Cenovú ponuku predložiť:


a) e-mailom na e- mailovú adresu: belanec@vegum.sk


12. Lehota predkladania cenových ponúk: do 17.9.2014

Kontaktná osoba / odbor, meno a priezvisko /: Belanec Viktor , 

V Dolných Vesteniciach, dňa: 3.9.2014


Zadanie zákazky na verejné obstarávanie tovarov podľa §9 ods.9 v zmysle novely č.28/2013 a č. 95/2013 k Zákonu č.  25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Zákazky podľa §9 ods. 9

v zmysle novely č.28/2013 a č. 95/2013 k Zákonu č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní)

Obstarávateľ:

VEGUM a.s.

Popis zákazky:

1. Predmet obstarávania: Predmetom zákazky je nákup CERPADLA Wilo TMT 30-0,5 DM GG v rámci aktivity 2.1 – Výskum aplikačného potenciálu IT v riadení procesov v gumárenskom priemysle ; pre projekt : Výskum aplikačného potenciálu obnoviteľných a recyklovaných materiálov a informačných technológii v gumárenskom priemysle

2. Špecifikácia ( opis ) požiadavky a množstvo:
čerpadlo Wilo TMT 30-0,5 DM GG , počet - 1 ks  

3. Predmet zákazky ( uviesť, či ide o tovar, službu, práce alebo potraviny ): 

Služby
a) (uviesť číslo CPV) Slovník obstarávania www.uvo.gov.sk

CPV 31681410-0

4. Technické požiadavky:
(napríklad: výkon, kvalita, rozmery, parametre a pod.)

Konkrétny produkt


5. Požiadavky na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, technickej spôsobilosti

alebo odbornej spôsobilosti, zabezpečenie kvality a/alebo environmentálneho manažérstvo:
(napríklad: STN, ISO, certifikát výrobku, opis technického vybavenia a pod.)


6. Požadovaná lehota dodania predmetu ( v dňoch, resp. mesačne alebo štvrťročne):
30.9.2014


7. Určenie predpokladanej hodnoty zákazky ( § 5 ) v EUR bez DPH :

2 000,- eur bez DPH/ 1 ks


8. Kritérium: najnižšia cena


9. Elektronická aukcia: nie

11. Cenovú ponuku predložiť:
a) e-mailom na e- mailovú adresu: spetko@vegum.sk ; belanec@vegum.sk


12. Lehota predkladania cenových ponúk: do 24.9.2014

Kontaktná osoba / odbor, meno a priezvisko /: Belanec Viktor , Špeťko Ľubomír

V Dolných Vesteniciach, dňa: 10.9.2014Zadanie zákazky na verejné obstarávanie tovarov podľa §9 ods.9 v zmysle novely č.28/2013 a č. 95/2013 k Zákonu č.  25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Obstarávateľ:
VEGUM a.s.

Popis zákazky:

1. Predmet obstarávania: Predmetom zákazky je nákup Softvérových balíčkov pre SIMATIC IPC a S7 Siemens a dotykového TFT displeja SIMATIC ITC 1200 v rámci aktivity 2.1 – Výskum aplikačného potenciálu IT v riadení procesov v gumárenskom priemysle ; pre projekt : Výskum aplikačného potenciálu obnoviteľných a recyklovaných materiálov a informačných technológii v gumárenskom priemysle

2. Špecifikácia ( opis ) požiadavky a množstvo:

Softvérové balíčky pre SIMATIC IPC a S7 Siemens 2x2ks

 Dotykový TFT displeja SIMATIC ITC 1200   2ks 

3. Predmet zákazky ( uviesť, či ide o tovar, službu, práce alebo potraviny ): 

CPV: 48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy

 4. Technické požiadavky:

(napríklad: výkon, kvalita, rozmery, parametre a pod.)

Softverové balíčeky pre SIMATIC IPC a S7 Siemens číslo produktu podľa katalógu siemens:

  1. 6AV6613-1DA51-3CA0

WINCC FLEXIBLE 2008 RUNTIME 128

POWER TAGS RUNTIME SW, SINGLE

LICENSE SW AND DOCUMENTATION ON CD

LICENSE KEY ON USB STICK EXEC. UNDER

XPPROF/ WINDOWS7

PROFESSIONAL/ULTIMATE/ ENTERPRISE

(32/64 BIT),

 
  1. 6AV6618-7GD01-3AB0

WINCC FLEXIBLE/ARCHIVES+RECIPES FOR

WINCC FLEXIBLE RUNTIME, RUNTIME SW,

SINGLE LICENSE, LICENSE KEY ON USB

STICK

3.     Dotykový TFT display SIMATIC ITC 1200 , číslo produktu podľa katalógu siemens:

6AV6646-1AA22-0AX0 SIMATIC ITC1200, INDUSTRIAL THIN CLIENT, 12" WIDESCREEN-TFT-DISPLAY, TOUCH OPERATION, SUPPORTED PROTOCOLS: RDP, VNC, SMARTSERVER, WEB

 5. Požiadavky na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, technickej spôsobilosti

alebo odbornej spôsobilosti, zabezpečenie kvality a/alebo environmentálneho manažérstvo:
(napríklad: STN, ISO, certifikát výrobku, opis technického vybavenia a pod.)

6. Požadovaná lehota dodania predmetu ( v dňoch, resp. mesačne alebo štvrťročne):
 31.10.2014

7. Určenie predpokladanej hodnoty zákazky ( § 5 ) v EUR bez DPH :

Softvérové balíčky pre SIMATIC IPC a S7 Siemens 2x2ks

1. 6AV6613-1DA51-3CA0   1300,- /ks spolu 2600,-

2. 6AV6618-7GD01-3AB0   400,- /ks spolu 800,-

Dotykový TFT displeja SIMATIC ITC 1200   2ks

3. 6AV6646-1AA22-0AX0    1.100,-/ks spolu 2.200,- 

Celkovo:   5.600,- eur bez DPH

8. Predpokladaná doba trvania obchodného vzťahu a spôsob jeho uzatvorenia:

do 31.10.2014

9. Kritérium: najnižšia cena

10. Elektronická aukcia: nie

11. Cenovú ponuku predložiť:
a) e-mailom na e- mailovú adresu:  noska@vegum.sk


12. Lehota predkladania cenových ponúk: do  6.10.2014

Kontaktná osoba / odbor, meno a priezvisko /: Ing. Noska Zdenko

V Dolných Vesteniciach, dňa: 19.9.2014

admin