Kódex etického správania

 

           VEGUM a.s. je zodpovedný zamestnávateľ, ktorý svoje činnosti vrátane vývoja, výroby, distribúcie a predaja výrobkov realizuje s ohľadom na rešpektovanie ľudských práv, životné prostredie, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

           Kódex etického správania slúži na definovanie základných princípov, ktorými sa riadi manažment ako aj všetci zamestnanci spoločnosti.

           Etické správanie a dobré meno má kľúčový význam pre úspešné dlhodobé fungovanie spoločnosti na trhu.

 

 

Princípy 

·               Požiadavky legislatívy (zákony, nariadenia)

 

 VEGUM a.s., dodávatelia a subdodávatelia sa zaväzujú dodržiavať príslušné zákony a nariadenia, ktoré sa vzťahujú na ich činnosť v krajinách svojho pôsobenia.

Dodávatelia svoj súhlas s týmto Kódexom vyjadrujú potvrdením objednávky a sú tiež zodpovední za vyžiadanie súhlasu od svojich subdodávateľov s s ustanoveniami v Kódexe.

 

·               Dobré meno spoločnosti a jeho ochrana

 

Dobré meno spoločnosti a jeho ochrana zo strany jej zamestnancov patria medzi najdôležitejšie hodnoty, ktorými sa spoločnosť riadi. Každý zamestnanec dbá o reputáciu spoločnosti a ochranu jej záujmov; koná tak, aby nepoškodil dobré meno spoločnosti.

 

·               Vzťah k zamestnancom

 

Spoločnosť prijíma zamestnanca  na základe jeho spôsobilosti bez akejkoľvek náboženskej, národnej či rasovej diskriminácie, bez ohľadu na farbu pleti, vek, či pohlavie. Každý zamestnanec je povinný správať sa v súlade s pravidlami a zásadami vzájomnej dôvery a spolupráce, chrániť záujmy spoločnosti a rešpektovať svojich kolegov.

Všetci zamestnanci majú tiež slobodu uplatňovať svoje práva na formovanie, vstupovanie alebo zdržiavanie sa vstupu do organizácií, ktoré reprezentujú ich záujmy ako zamestnancov. Žiadny zamestnanec nesmie byť vystavený fyzickému násiliu, psychickému, verbálnemu alebo sexuálnemu vydieraniu alebo obťažovaniu. Spoločnosť rešpektuje práva zamestnancov na kolektívne vyjednávanie.

Detská práca, nútená alebo nedobrovoľná práca nie je tolerovaná v akejkoľvek podobe. Pracovná doba je dodržiavaná v zmysle platných zákonov.

Spoločnosť pri rozhodovaní o zamestnancoch vychádza z ich schopností a kvalifikácie vrátane prijímania, povyšovania, odmeňovania, benefitov, školení a prepúšťania.

 

·               Zdravie a bezpečnosť zamestnancov

 

Spoločnosť sa snaží o vytváranie čistého a zdravého pracovného prostredia a neustále prijíma príslušné opatrenia, aby sa predišlo vzniku pracovných úrazov a chorôb z povolania.

 

·               Ochrana životného prostredia

 

Spoločnosť má výrobu organizovanú takým spôsobom, že rešpektuje a spĺňa požiadavky legislatívy týkajúce sa ochrany životného prostredia a garantuje, že výrobná činnosť nemá negatívny dopad na životné prostredie.

  Dodržiavanie tohto princípu firma požaduje aj u svojich dodávateľov, spolu s dodržiavaním príslušnej environmentálnej legislatívy.

 

·               Vzťah ku konkurencii

 

Spoločnosť rešpektuje dobré mravy a pravidlá hospodárskej súťaže. Spoločnosť rešpektuje zákony regulujúce konkurenčné vzťahy a nepoškodzuje reputáciu konkurentov.

 

·               Vzťah k zákazníkom

 

Prioritou spoločnosti je spokojnosť zákazníka, posúdenie jeho požiadavky a uspokojovanie jeho potrieb. Vo vzťahu k zákazníkom  spoločnosť uplatňuje čestnosť, korektný prístup a osobnú zodpovednosť.

 

·               Transakcie so spriaznenými osobami

 

Členovia predstavenstva a.s. a dozornej rady a.s. majú povinnosť informovať orgány, ktorých sú členmi o svojich podnikateľských, rodinných alebo iných vzťahoch mimo spoločnosti, ktoré by mohli ovplyvniť ich rozhodovanie v súvislosti s konkrétnou transakciou.

 

·               Ochrana veriteľov

 

Orgány spoločnosti vrátane TOP manažérov sa zaväzujú neuprednostňovať žiadnych veriteľov.

 

·               Plnenie

 

Vedenie a.s. je zodpovedné za implementáciu a informovanie svojich zamestnancov o ich právach a povinnostiach vyplývajúcich z tohto kódexu. Taktiež je zodpovedné za udržiavanie zodpovedajúcej dokumentácie, aby bolo možné preukázať zhodu v činnostiach spoločnosti a jej dodávateľov s týmto kódexom.

 

 

 

Dolné Vestenice 20.1.2011

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Doc. RNDr. Jozef  T R N O V E C , CSc.

                                                                                generálny riaditeľ

 

 

admin