Politika systému integrovaného manažérstva vo VEGUM a.s.

 
Vedenie  VEGUM a.s.  sa zaväzuje k trvalému zlepšovaniu systému integrovaného manažérstva s cieľom jeho efektívneho a účinného fungovania v a.s. a preto vyhlasuje túto Politiku SIM a jej hlavné zásady:

 
Vývoj    organizácie  je   založený  na  zvažovaní   potrieb  všetkých         zainteresovaných   strán  a  na

vytvorení a udržiavaní interného prostredia, v ktorom sa zamestnanci plne zapoja do plnenia cieľov organizácie. Povedomie zamestnancov sa zvyšuje poskytovaním informácií o prijatých opatreniach a poskytovaných zdrojoch internou komunikáciou, vzdelávaním,  zvyšovaním zodpovednosti za vlastnú výkonnosť a motiváciou, čím sa zvyšuje ich spokojnosť. Vytvorením vhodných komunikačných kanálov v rámci organizácie, medzi jednotlivými vnútornými útvarmi sa zaistí fungovanie a zvýši sa efektívnosť systému integrovaného manažérstva.

 

Etické  správanie  organizácie  je zabezpečené prijatím Kódexu etického správania, v ktorom je implementované aj environmentálne správanie organizácie. Zároveň je účinne ovplyvňované vývojom nových výrobkov, využívaním technologických procesov s nižšou energetickou náročnosťou s minimalizovaním negatívneho vplyvu na životné prostredie, na bezpečnosť pri práci a na zdravotný stav zamestnancov. Pravidelne sú verejnosť a zainteresované strany oboznamované s cieľmi v oblasti ochrany regionálneho životného prostredia.

 

Gumové  výrobky vyrábané  a.s. spĺňajú  kvalitatívne požiadavky  zákazníkov ako aj požiadavky ostatných zainteresovaných strán. Pre zabezpečenie špecifických požiadaviek na výrobok organizácia poskytne potrebné zdroje na investovanie do nových technológií umožňujúcich orientáciu na inováciu ako aj na vývoj nových technicky náročnejších výrobkov. Pravidelne sa zisťuje vnímanie úrovne zavedeného SIM zákazníkmi a tieto podnety slúžia ako príležitosti k ďalšiemu zlepšovaniu s cieľom dosiahnutia vyššej spokojnosti zákazníkov, k čomu sú vedením a.s. poskytované potrebné zdroje.

 

Úrazy  pri  práci sa pravidelne analyzujú a neustálou identifikáciou rizikových faktorov  a  preventívnymi opatreniami na elimináciu nebezpečenstiev sa trvale znižujú riziká ohrozujúce zdravie zamestnancov.

 

Manažérstvo   kvality,  energetiky, environmentu  a   bezpečnosti  a ochrany  zdravia  pri  práci  je  účinne a efektívne využívané na trvale zlepšovanie všetkých procesov a činností, na ich neustále zosúlaďovanie s platnou legislatívou a s ďalšími požiadavkami zainteresovaných strán, na zvyšovanie výkonnosti a hospodárnosti organizácie  znižovaním spotreby materiálov a prírodných zdrojov, zlepšovaním energetickej účinnosti, minimalizáciou odpadov a negatívneho pôsobenia na životné prostredie.

 

 

V Dolných Vesteniciach, 20. 1. 2011

 
Doc. RNDr. Jozef  T R N O V E C , CSc.

                   generálny riaditeľ               

admin