VEGUM a.s.
akciová spoločnosť
Gumárenská 337
Dolné Vestenice
IČO: 44 141 211

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ A DODACIE PODMIENKY (VODP)
( Stav platný od júna 2008)

VODP sú spracované podľa § 273 Obchodného zákonníka (OZ) a INCOTERMS 2000 (medzinárodné pravidlá pre výklad dodacích doložiek) tvoria nedeliteľnú súčasť uzavretých termínovaných kúpnych zmlúv (KZ), resp. rámcových kúpnych zmlúv (RKZ).

ČLÁNOK I.
Všeobecné ustanovenia
1.
Na základe objednávky kupujúceho vystaví predávajúci návrh   kúpnej zmluvy, ktorý zašle kupujúcemu na akceptáciu. Obojstranným potvrdením návrhu kúpnej zmluvy sa považuje obchodný vzťah medzi zmluvnými partnermi za uzavretý. V prípade, ak kupujúci návrh kúpnej zmluvy neakceptuje do 5 dní, považuje sa jeho konanie za súhlas s návrhom kúpnej zmluvy a teda návrh kúpnej zmluvy je obojstranne platný.
2. Zmeny, doplnenia, dodatky týchto podmienok a KZ vyžadujú písomnú dohodu oboch strán, inak nie sú platné.
3. Ak kupujúci nesplní niektorý zo svojich záväzkov, môže predávajúci trvať na jeho splnení, alebo môže odstúpiť od KZ a predať tovar inému záujemcovi. V oboch prípadoch má však predávajúci nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikla nesplnením záväzku zo strany kupujúceho.
4. Pokiaľ nie sú v KZ dohodnuté zvláštne podmienky, je predávajúci povinný dodať výrobok v prevedení, ktoré sa hodí pre účel, ku ktorému sa takýto výrobok používa.

ČLÁNOK II.
Dodávky
1.
Čas dodania tovaru výrobkov, splnenia povinnosti dodávateľa a jeho prevzatia sa riadi ustanoveniami § 414, 415, 416 Obchodného zákonníka (zák. č. 513) 1991 Zb. platným na území SR.
Predávajúci je povinný dodržiavať termíny dodania tovaru tak, ako je
dohodnuté v kúpnej zmluve. V prípade, ak dôjde zo strany predávajúceho ku
sklzu v plnení termínov a množstiev dohodnutých v kúpnej zmluve, je
predávajúci povinný neodkladne o tom informovať kupujúceho a prijať účinné nápravné opatrenia.
Kupujúci bude výrobky objednávať s takým časovým predstihom, aby do realizácie dodávky, ktorá bude uskutočnená s prihliadnutím na minimalizáciu dopravných nákladov, nevyčerpal svoje zásoby. Predávajúci si vyhradzuje právo stanoviť konkrétne dodacie podmienky s prihliadnutím k svojim expedičným a iným možnostiam. V prípade požiadavky kupujúceho na expresnú dodávku tovaru, budú náklady na prepravu ocenené individuálne dohodou zmluvných partnerov.
2. Predávajúci si vyhradzuje právo odoslania výrobkov pred termínom plnenia po dohode s kupujúcim písomne odsúhlasené.
3. Za splnenie dodávky tovaru sa považuje bod A4- Dodanie podľa dohodnutej dodacej doložky v zmysle INCOTERMS 2000.
4. Kupujúci je povinný pri dodávke tovar prehliadnuť takým spôsobom, aby vady zrejmé na prvý pohľad a kompletnosť
dodávky boli zistené hneď pri preberaní tovaru. Prípadný následný postup reklamácie je uvedený v čl. VIII.
5. Predávajúci je oprávnený dodávať tovar aj v čiastočných (dielčích) dodávkach. Pri nedodržaní dodacej lehoty pre niektorú z dielčích (čiastočných) dodávok toto nemá vplyv na platnosť celej KZ.
6. Preprava (uzatvorenie prepravnej zmluvy), prípadné vybavenie licencií, povolení, formalít , poistenia tovaru pri
preprave – povinnosti predávajúceho a kupujúceho sú stanovené dohodnutou dodacou doložkou v KZ podľa INCOTERMS 2000.

ČLÁNOK III.
Doklady vzťahujúce sa na tovar

1. Predávajúci je povinný vybaviť tovar dokladmi včas v zmysle ustanovení § 417-419 Obchodného zákonníka, v rozsahu jeho povinností podľa použitej dohodnutej obchodnej doložky v KZ z INCOTERMS 2000.
2. Kupujúci môže s predávajúcim dohodnúť v KZ aj ďalšie doklady vzťahujúce sa na tovar bližšie nešpecifikované (rozsah atestu, skúš. protokol, osvedčenie o pôvode tovaru a p.)
3. Najneskôr pri uzavretí dohody o prvej dodávky je podnikateľ povinný (fyz. alebo právnická osoba ) predložiť živnostenské oprávnenie, alebo výpis z obch. registra k registrácii u predávajúceho.

ČLÁNOK IV.
Balenie
1
. Predávajúci dodáva výrobky v balení: voľne ložené
vo vratných obaloch
v nevratných obaloch
2. Ak je tovar dodaný vo vratných obaloch, ktoré nie sú účtované. Kupujúci zodpovedá za to, že vráti nepoškodené obaly na svoje náklady predávajúcemu najneskôr do 60 dní od dňa expedície tovaru. V prípade ak kupujúci vráti predávajúcemu poškodené obaly, resp. stratí obaly patriace predávajúcemu, zodpovedá za škodu, ktorá týmto spôsobom vznikla predávajúcemu a je povinný uhradiť predávajúcemu preukázateľne vzniknutú škodu na obaloch ( náklady na opravu obalu, pri strate obalu celú hodnotu obalu).
3. Každá zo zmluvných strán, pokiaľ to nie je v KZ dohodnuté inak, hradí náklady na prepravu vratných obalov jedným smerom.
4. Pod pojmom vratný obal sa rozumejú :
Palety – U 6173 , U 6170/ZM/A , VD 6000 podložkové, Europalety, prepravné lode, gitterboxy, atď.

ČLÁNOK V.
Ceny
1.
Dohoda o cene predmetu zmluvy je považovaná (popri druhu tovaru, množstve, kvalit. parametroch, termíne a mieste dodania) za jedno zo základných podmienok a bez jej dohody (alebo aspoň stanovenia spôsobu jej dodatočného určenia) je KZ, RKZ neplatná.
2. Cena je v KZ uvedená spolu so špecif. Dodacej doložky podľa INCOTERMS 2000. Pokiaľ to nevyžaduje KZ v cenách nie sú započítané dane (DPH), colné ,bankové výlohy a iné poplatky platené mimo územia SR.
3. Cenové ponuky dané pred definitívnym odsúhlasením kvality (ak sa dodáva napr. najprv vzorkové množstvo) sa považujú za orientačné.
4. Cena vývoju výrobku, výr. nástrojov je fakturovaná na základe dohody v separátnych zmluvách.
5. Predávajúci si vyhradzuje právo vyvolať nové rokovanie o cenách pri zmene nákladov +/-5% z dôvodu zmeny kurzu, materialových, energetických, prepravných a iných objektívne daných.

ČLÁNOK VI.
Fakturácia

1. Kupujúci zaplatí za tovar, dohodnutú kúpnu cenu na základe faktúry predávajúceho a to podľa dohody uvedenej v KZ.
2. Faktúra musí obsahovať obvyklé náležitosti (označ. Fa a jej číslo názov a sídlo predávajúceho a kupujúceho, predmet dodávky, bankové spojenie predávajúceho, cenu za jednotku, vyzn. spôsobu prepravy).

ČLÁNOK VII.
Platenie

1. Prehľad možných spôsobov úhrad tovaru:
a/ prevodom z účtu na účet oproti riadnej faktúre
b/ prevodom z účtu na účet oproti základnej faktúre
c/ platbou v hotovosti pri osobnom odbere
d/ platbou v hotovosti pri prevzatí tovaru šoférom dopravcu
e/ dobierkou
f/ platba vopred u vybraných zákazníkov
2. Platenie je považované za uskutočnené, keď zaplatená dlžná čiastka je pripísaná na účet predávajúceho v plnej výške v jeho banke.
3. Pri oneskorení kupujúceho s platením dlžnej čiastky, je predávajúci oprávnený, bez toho, aby posielal upomienku účtovať úrok z omeškania za obdobie od splatnosti dlžnej čiastky do jeho zaplatenia, vo výške 0,05% /deň omeškania platby, aj priebežne.
4. Ak je kupujúci v oneskorení s platením
a) má predávajúci právo zdržať dosiaľ nesplnené dodávky zo všetkých KZ s kupujúcim, bez toho, že by to znamenalo porušenie zmluvy, alebo právo na odstúpenie od nej
b) predávajúci je oprávnený uskutočniť zápočet vzájomných pohľadávok a to
aj tých, u ktorých nenastala dosiaľ ich splatnosť .
5. Skontá je možné uplatniť len na základe vzájomnej písomnej dohody.

Článok VIII.
Zodpovednosť za vady a reklamácie
1.
Vadný tovar uplatňuje kupujúci u predávajúceho písomne reklamačným (problémovým) listom bez zbytočného odkladu maximálne do 3 mesiacov od obdržania tovaru.
Vada, ktorá sa prejaví do 3 mesiacov odo dňa prevzatia, sa považuje za vadu, ktorá bola už v deň prevzatia, ak to neodporuje povahe veci alebo ak sa nepreukáže opak.
Vadu, ktorá sa prejaví po 3 mesiacoch odo dňa prevzatia, môže kupujúci reklamovať, ale závisí od rozhodnutia predávajúceho, či reklamáciu uzná alebo zamietne. Zákazník je povinný preukázať, že vada nevznikla jeho zavinením (pri montáži, skladovaní, a pod.).
2. Záručnú dobu na gumové výrobky vzhľadom na široký sortiment, rôznorodosť prevedenia a spôsoby aplikácie nie je možné určiť.
Pre jednotlivé výrobky je možné podmienky záruky na kvalitu dohodnúť v technicko-preberacích podmienkach odsúhlasených predávajúcim aj kupujúcim.
3. V prípade, že kupujúci nedodrží skladovacie podmienky podľa normy ISO 7664:00(E), ISO 2230:02 (E), resp. STN 63 0001:71 pre skladovanie gumových výrobkov, predávajúci nezodpovedá za vady a škody vzniknuté nesprávnym skladovaním.
4. Predávajúci nezodpovedá za vady a škody vzniknuté neodborným zaobchádzaním a nevhodným použitím gumového výrobku a za škody vyvolané zlou špecifikáciou výrobku z hľadiska materiálového a rozmerového prevedenia. Pred zavedením výrobku do vývoja bude vzájomne písomne odsúhlasená špecifikácia výrobku. Pravidlá pre obchodných partnerov v oblasti vývoja nových výrobkov tvoria prílohu VODP.
5. Zodpovednosť predávajúceho za vady výrobkov (tovaru) sa riadi §420 a násl. OZ, pričom nároky kupujúceho z vád tovaru sa riadia pri podstatnom porušení zmluvných povinností §436 (čl.V –bod 1) a pri nepodstatnom porušení § 437 OZ.
6. Povinnosť predávajúceho vyjadriť sa k reklamácii je 14 dní od jej obdržania. Vo vyjadrení je predávajúci povinný uviesť či uplatňuje nárok na vrátenie tovaru podľa §438 OZ, alebo súhlasí s likvidáciu reklamovaného tovaru.
7. Predávajúci sa zaväzuje vysporiadať vadné plnenie uznanej reklamácie dobropisom podľa dohodnutých podmienok medzi predávajúcim a kupujúcim špecifikovaných v kúpnej zmluve.
Pri nezmenej špecifikácii výrobku sa predávajúci zaväzuje vysporiadať uznanú reklamáciu do 30 dní od ukončenia reklamačného konania.
8. Povrch gumového výrobku môže byť pokrytý šedým povlakom, ktorý pôsobí ako ochranná vrstva a neznižuje funkčnosť tesnenia, preto nemôže byť dôvodom na reklamáciu.
Na povrchu výrobku sa môžu vyskytnúť trhlinky, vzduchové bubliny, jazvy, ktoré pri max. hĺbke 0,2 mm (pri hrúbke steny do 5 mm) resp. max. hĺbke 0,5mm (pri hrúbke steny do 10 mm) a max. 1 (jednej) vzduchovej bubliny na 1m neznižujú funkčnosť výrobku.
9. V prípade zjavných vád zistených pri prebierke tovaru je dôkazným prostriedkom reklamačný list potvrdený zástupcom kupujúceho a predávajúceho. Ak reklamačný list odmietne zástupca potvrdiť, má kupujúci právo dodávku odmietnuť.
10. Pri použití cudzej dopravy sa v prípade zjavných vád tovaru zistených pri preberaní , uznáva ako dôkazný prostriedok reklamačný list, potvrdený zástupcom kupujúceho a dopravcu. Ak reklamačný list odmietne zástupca dopravcu potvrdiť, má kupujúci rovnaké právo ako v predchádzajúcom odstavci.
11. Pri kvalitatívnych vadách tovaru , nie zjavných, musí byť spolu s reklamačným listom priložený skúšobný protokol, vystavený na základe rozboru vzorky odobratej z dodávky na základe príslušnej normy, resp. ďalších predpisov, prípadne dohôd, ktoré určujú spôsob zistenia kvality.

ČLÁNOK IX.
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

1. V prípade, že dôjde k udalostiam, ktoré nie je možné v dobe podpisu KZ predvídať a ktoré spôsobia prekážku v plnení, je predávajúci aj kupujúci oprávnený posunúť lehotu plnenia o dobu, počas ktorej prekážka trvala (napr. živelné udalosti , štrajky a.p.)
2. Okolnosti, ktoré vylučujú zodpovednosť predávajúcim neovplyvniteľné, napr. obchodné, menové, politické, colné, príp. iné opatrenia úradov a podobné udalosti vyššej moci, oprávňujú predávajúceho odstúpiť od zmluvy, bez nároku na náhradu škody.

ČLÁNOK X.
Vlastnícke právo k tovaru

1. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho prevzatím v mieste dodania určeného v KZ podľa použitej obchodnej doložky INCOTERMS 2000 v jeho poslednom znení.

ČLÁNOK XI.
Ochrana životného prostredia a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
1.
Predávajúci sa riadi manažérskym systémom podľa noriem ISO 14001 a OHSAS 18001 a z tohto dôvodu sa aj kupujúci zaväzuje pri svojej činnosti dodržiavať všetky právne požiadavky vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na ochranu životného prostredia a na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
2. Kupujúci sa zaväzuje dodržiavať zákaz fajčenia v areáli VEGUM, a.s. s výnimkou vyhradených a označených fajčiarskych priestorov. Tento zákaz sa vzťahuje aj na fajčenie v kabínach dopravných a prepravných prostriedkov.

ČLÁNOK XII.
Ochrana osobných údajov
1.Predávajúci je prevádzkovateľom informačného systému osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len OOU). Kupujúci poskytuje predávajúcemu osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, titul, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, podpis prípadne číslo bankového účtu, dátum alebo rok narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti. Účelom spracovania osobných údajov je predzmluvný vzťah a uzatvorenie zmluvného obchodného vzťahu. Osobné údaje predávajúci spracúva bez súhlasu dotknutej osoby v súlade s § 10 ods. 3 písm. b/ zákona OOU. Osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám a príjemcom– audítorskej spoločnosti pre výkon ročnej účtovnej závierky, daňovému úradu, orgánom činným v trestnom konaní, súdom, prokuratúre, prípadne inému oprávnenému subjektu, ktorý plní úlohy podľa osobitných predpisov. Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo môžu byť poskytnuté dopravcovi pre účel doručenia tovaru. Osobné údaje sa nesprístupňujú, nezverejňujú a nevykonáva sa cezhraničný prenos osobných údajov. Obchodné vzťahy sa uzatvárajú dobrovoľne. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie predzmluvných a zmluvných obchodných vzťahov.

2.Kupujúci má ako dotknutá osoba právo na základe písomnej žiadosti doručenej na adresu predávajúceho vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané, vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a ďalšie práva uvedené v §28 ods. 1.

ČLÁNOK XIII.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli riešiť prípadné spory vzájomnou dohodou. Ak nedôjde k dohode je vo veci oprávnený jednať a rozhodovať prísl. súd , podľa občianskeho súdneho poriadku platnom na území SR.
2. Prípadné zmeny uvedených právnych predpisov na území tej ktorej strany budú riešené dohodou medzi predávajúcim a kupujúcim. 
Pravidlá pre obchodných partnerov v oblasti vývoja nových výrobkov.

1. Firma VEGUM a.s. nezabezpečuje konštrukčný návrh a vývoj výrobku, ale preberá od zákazníka výrobok konštrukčne pripravený a odsúhlasený. Ak sú na pripravených vzorkách výrobku dosiahnuté všetky požadované vlastnosti (tvar, FMH, elastomer, povrch , farba, značenie, balenie... ) a výrobok je napriek tomu nefunkčný z dôvodu nevhodného konštrukčného riešenia – VEGUM a.s. za tento stav nezodpovedá.
Následné konštrukčné zmeny navrhuje zákazník. Tieto zmeny počas vývoja budú mať vplyv na cenu a termíny vývoja. Ak VEGUM a.s. posúdi zmenu konštrukčného riešenia počas vývoja ako nové zadanie, je zákazník povinný uhradiť všetky náklady spojené s prvým zadaním v plnej výške. Zmenené zadanie je posudzované ako nový vývoj s novou cenovou ponukou na výrobu nástroja a vývojové práce. Taktiež sa dohodnú nové termíny realizácie.

2. Zákazník zodpovedá za špecifikáciu výrobku. Všetky požadované parametre výrobku, tvar a tolerancie , FMH s odvolávkou na normu (s poskytnutím kópie), elastomer, povrchová úprava, značenie , balenie , farba, účel použitia výrobku musí zákazník určiť na začiatku vývoja . Prípadné zmeny a doplnenia počas vývoja, budú mať vplyv na cenu a termíny vývoja. Všetky tieto údaje musí zákazník určiť v dotazníku OM pred vypracovaním predbežnej ponuky, odsúhlasením upresnenej ponuky a resp. pred začatím vývoja.

3. V prípade, že pri zadaní nového vývoja je predložená len vzorka profilu a zákazník nepozná predpísané FMH výrobku, elastomer, rozmery, prierez, Vegum a.s. určí tieto hodnoty na základe analýzy predloženej vzorky. V tomto prípade ďalej Vegum a.s. nezodpovedá za nepresnosť s akou určí analyzované FMH , elastomer, tvar, rozmery, tolerancie, nakoľko predložená vzorka môže byť
vyrobená v krajných toleranciách , ktoré v čase zadania nie sú známe. Prípadné následné konštrukčné úpravy a úpravy FMH z dôvodu nefunkčnosti , alebo zlej montáže budú posudzované ako zmena zadania , ktorá bude mať vplyv na cenu
a termíny vývoja .

4. Ak sú v konštrukčnej dokumentácii výrobku uvedené špeciálne laboratórne skúšky, ktoré nevie Vegum a.s. zabezpečiť vo svojom laboratóriu, musí vopred dohodnutú časť nákladov na tieto skúšky v externých skúšobných inštitúciách znášať zákazník. Podobne to platí aj pre špeciálne certifikačné skúšky.

admin