VEGUM a.s. sa nachádza v Dolných Vesteniciach , v obci, ktorá leží na južných svahoch Strážovských vrchov v doline rieky Nitrica.

Zavedenie gumárenskej výroby sa datuje od polovice roku 1952. V rámci federatívneho usporiadania štátu bol závod od 1.1.1969 začlenený ako samostatný národný podnik do trustu výrobno-hospodárskej jednotky Slovchémia, generálne riaditeľstvo v Bratislave. Popri prudkom rozvoji podniku v rokoch 1984-1990, prešla súčasná akciová spoločnosť rôznymi organizačnými zmenami, ktoré boli dané uplatňovaním príslušnej štátnej politiky:

-do 01. 07. 1989 boli Gumárne SNP, národný podnik
-do 01. 04. 1990 Gumárne SNP, koncernový podnik
-do 01. 01. 1991 Gumárne SNP, štátny podnik
-od 28. 01. 1991 VEGUM, akciová spoločnosť
-od 04. 01. 1996 bola sprivatizovaná zamestnaneckou akciovou        
                              spoločnosťou
VEZMOS Dolné Vestenice, ktorá  
                              vlastnila 100 % základného majetku VEGUM, a.s.

-dňa 5.12. 2007 mimoriadne Valné zhromaždenie a.s. VEGUM  
 zvolilo nové predstavenstvo v zložení :

Ing. arch. P. Jakubec             - predseda predstavenstva
Doc.RNDr.J. Trnovec, CSc.  - podpredseda predstavenstva
Ing. V. Kres                              - člen predstavenstva
K zmene v zložení orgánov spoločnosti VEGUM, a.s. bolo na základe zmeny vlastníckych vzťahov v spoločnosti VEZMOS, a.s. Dolné Vestenice.

- dňa 15.5.2009 riadne Valné zhormaždenie VEGUM a.s.zvolilo nové zloženie predstavenstva:
Doc.RNDr.J.Trnovec, CSc.       - predseda predstavenstva
Mgr.L.Tóth                                   - člen predstavenstva
Ing.P.Janega                               - člen predstavenstva


admin